Nie zabijaj! - W trosce o wspólny dom
+48 713 074 237
fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl

O PROJEKCIE

Projekt edukacyjny „Nie zabijaj – w trosce o wspólny dom” obejmuje szereg zintegrowanych działań, mających na celu podnoszenie wśród mieszkańców Dolnego Śląska wiedzy na temat przyczyn zanieczyszczania powietrza i powstawania tzw. smogu, a także kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych osób w różnym wieku poprzez zwrócenie uwagi na ich moralny aspekt. Ważnym punktem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi w kształtowaniu postaw ekologicznych ich rodziców i dziadków, a także wykorzystanie sieci dolnośląskich parafii i zaangażowania katechetów przy realizacji projektu.

Projekt zakłada odwołanie się w swych fundamentach do najwyższych autorytetów dla człowieka wierzącego. Zakłada podbudowę naukową i docieranie z rzetelną wiedzą do szeregu odbiorców, przy czym uzasadnienia pożądanych postaw proekologicznych szuka także w nauczaniu papieskim, nauczaniu biskupów, Piśmie Świętym i prawie Bożym. To nie tylko wydatnie przyczynia się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska, ale pozwala zdecydowanie wzmocnić motywację dla podejmowania działań proekologicznych.
Włącza w nie całe rodziny, wykorzystując także element emocjonalny i uświadamiając, iż wszelka działalność, której efektem jest zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do niszczenia zdrowia i życia ludzi, którzy są najbliżsi człowiekowi.„Jeśli bowiem ludzie powodują wymieranie gatunków oraz zniszczenie różnorodności biologicznej Bożego stworzenia, jeśli bowiem ludzie degradują integralność ziemi, powodując zmiany w jej klimacie, odzierając ziemię z jej lasów naturalnych lub niszcząc jej mokradła, jeśli ludzie zanieczyszczają wody ziemi, jej tereny lądowe, powietrze, życie substancjami trującymi – to wszystko to są grzechy."

Papież Franciszek – Laudato Si’

Projekt edukacyjny „Nie zabijaj – w trosce o wspólny dom” obejmuje trzy podstawowe grupy działań:


DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA


Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych działań edukacyjnych skierowanych do katechetów archidiecezji wrocławskiej umożliwiających przeprowadzenie im w ramach lekcji religii specjalnych zajęć budujących postawy proekologiczne.


EKOTEOLOGIA


Ekoteologia obejmuje swoją refleksją w świetle Bożego Objawienia rzeczywistość świata, w którym obecne są różne problemy, będące efektem rozwoju cywilizacji technicznej.


MULTIMEDIA


Cykliczne audycje radiowe i krótkie filmy na temat moralnych aspektów zanieczyszczenia środowiska oraz pożądanych zachowań i postaw z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej.