Projekt edukacyjny „Nie zabijaj – w trosce o wspólny dom” obejmuje szereg zintegrowanych działań, mających na celu podnoszenie wśród mieszkańców Dolnego Śląska wiedzy na temat przyczyn zanieczyszczania powietrza i powstawania tzw. smogu, a także kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych osób w różnym wieku poprzez zwrócenie uwagi na ich moralny aspekt. Ważnym punktem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi w kształtowaniu postaw ekologicznych ich rodziców i dziadków, a także wykorzystanie sieci dolnośląskich parafii i zaangażowania katechetów przy realizacji projektu.

Projekt zakłada odwołanie się w swych fundamentach do najwyższych autorytetów dla człowieka wierzącego. Zakłada podbudowę naukową i docieranie z rzetelną wiedzą do szeregu odbiorców, przy czym uzasadnienia pożądanych postaw proekologicznych szuka także w nauczaniu papieskim, nauczaniu biskupów, Piśmie Świętym i prawie Bożym. To nie tylko wydatnie przyczynia się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska, ale pozwala zdecydowanie wzmocnić motywację dla podejmowania działań proekologicznych.
Włącza w nie całe rodziny, wykorzystując także element emocjonalny i uświadamiając, iż wszelka działalność, której efektem jest zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do niszczenia zdrowia i życia ludzi, którzy są najbliżsi człowiekowi.