marzec 1, 2018 Ekoteologia Brak komentarzy

Lasy na Dolnym Śląsku zajmują powierzchnię ok. 560 tys. ha. 93% dolnośląskich lasów znajduje się w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Pozostałe 7% to lasy prywatne, gminne, komunalne, lasy w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych oraz lasy parków narodowych (1,7%).

Powierzchnia wszystkich lasów Dolnego Śląska w stosunku do całkowitej powierzchni regionu (lesistość regionu) wynosi blisko 29%. Lesistość w regionie waha się od 9% w nadleśnictwie Henryków do aż 86% w nadleśnictwie Ruszów. Największe zwarte obszary leśne występują w północno-zachodniej części RDLP – są to Bory Dolnośląskie.

Duże kompleksy leśne, lecz o zdecydowanie innym charakterze, pokrywają położone w południowej części zasięgu górskie pasma Sudetów. Pozostały obszar to przede wszystkim tereny o intensywnym zagospodarowaniu rolniczym – lasy występują tu w mniejszych i rozdrobnionych kompleksach.

Zróżnicowanie geograficzne, klimatyczne i glebowe powoduje, iż w zasięgu RDLP we Wrocławiu występują wszystkie typy siedliskowe lasu charakterystyczne dla terenów nizinnych, podgórskich i górskich. Udział siedlisk nizinnych wynosi 58%, wyżynnych 14%, a górskich 28%.

Bory iglaste pokrywają powierzchnię 16%, bory mieszane 28%, lasy mieszane 35%, a lasy liściaste i olsy 21%.

W strukturze lasów RDLP Wrocław dominują gatunki iglaste – stanowią one 72,3% powierzchni wszystkich drzewostanów. Gatunki liściaste zajmują natomiast 27,7% powierzchni. Do głównych gatunków lasotwórczych należą: sosna i modrzew – 47%, świerk – 25%, dąb, jesion, klon – razem 13%, brzoza i grab – 5%, buk – 5%, olsza – 3%.

W lasach sporadycznie spotkać można także wiele innych gatunków drzew i krzewów stanowiących cenne biocenotycznie domieszki, niektóre z nich są wykorzystywane do produkcji naturalnych kosmetyków.

W strukturze klas wieku drzewostanów RDLP zauważalna jest dominacja II (wiek od 21 do 40 lat) i III (wiek od 41 do 60 lat) klasy wieku. Najmniejszy udział natomiast charakteryzuje najstarsze wiekowo klasy. Tego typu układ wynika przede wszystkim z dużego udziału powierzchni zalesionych po okresie wojennym. Nie bez znaczenia jest tu także znaczny udział powierzchni odnowionych w obszarze górskim Sudetów Zachodnich, wylesionym w efekcie klęski ekologicznej, click here. Przeciętny wiek lasów w RDLP we Wrocławiu sięga 64 lat.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: www.wroclaw.lasy.gov.pl

Written by EOS